Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

19:42
7529 d686 500
12:23
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
11:46
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
11:45
Ty też masz wrażenie, że już nie poczujesz czegoś tak silnego do innego?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
11:45

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

11:44

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


11:43
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viadooomiiin dooomiiin
19:42
7529 d686 500
12:23
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
11:46
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
11:45
Ty też masz wrażenie, że już nie poczujesz czegoś tak silnego do innego?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
11:45

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

11:44

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


19:42
7529 d686 500
12:23
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
11:46
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
11:45
Ty też masz wrażenie, że już nie poczujesz czegoś tak silnego do innego?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
11:45

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

11:46
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
11:45
Ty też masz wrażenie, że już nie poczujesz czegoś tak silnego do innego?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl